ACE

Bearing Kits (MAN0679)

REF DESCRIPTION QUANTITY PART NO
**M** B6 FORD / VOLVO B6 BEARING & SEAL KIT 2011-03/04/2017 1 X-CB6.BSK01

Bearings (MAN0674)

REF DESCRIPTION QUANTITY PART NO
650 B6/B6+ FORD BALL BEARING REVERSE SHAFT-FRONT (25x62x17) 1 X-CB6.BE06
652 B6/B6+ FORD BALL BEARING - REVERSE SHAFT-REAR (25x52x15) 1 X-CB6.BE03
653 / 654 B6 FORD TAP ROLLER BEARING - DIFFERENTIAL L+R (38x65x19.85) 1 X-CB6.BE05
655 B6/B6+ FORD ROLLER BEARING - PRIMARY SHAFT (23.95x50x14.35) 1 X-CB6.BE01
657 / 660 B6 FORD BALL BRNG PRIMARY-R+SECONDARY-R (25x62x17) +BRACKET 1 X-CB6.BE04
658 B6/B6+ FORD ROLLER BEARING SEC. SHAFT-FRONT (35x64.5x18.5) 1 X-CB6.BE02

Hard Parts (MAN0640)

REF DESCRIPTION QUANTITY PART NO
802 B6 FORD / VOLVO REV GEAR 1 X-CB6.GE03
803 / 818 / 820 B6 FORD RING SYNCHRO 5TH/6TH/REV 1 X-CB6.SYN02
804 B6 FORD SYNCHRO HUB & SLEEVE REVERSE 1 X-CB6.SYN07
810 / 814 / 817 / 821 B6 SYNCHRO LOCK RING 3RD/4TH/5TH/6TH 1 X-CB6.SYN03
811 / 813 B6 SYNCHRO RING 4TH/5TH/6TH 1 X-CB6.SYN04
819 B6 FORD CLUTCH HUB-SYNCHRO 5TH / 6TH 1 X-CB6.SYN01
822 B6 FORD / VOLVO B6 - 6th GEAR 45 TEETH (45x28) 1 X-CB6.GE02
829 B6 SYNCHRO HUB 1ST/2ND 1 X-CB6.SYN05
835 B6 FORD / VOLVO B6 - 6th GEAR 28 TEETH (45x28) 1 X-CB6.GE01

Metal Clad Seals (MAN0625)

REF DESCRIPTION QUANTITY PART NO
150 B6 FORD CLAD SEAL INPUT SHAFT (23.5x53.35x6) 1 X-CB6.MCS02
151 B6/B6+ FORD CLAD SEAL DIFFERENTIAL L+R (40x55/62x12/13) 2 X-CB6.MCS01

Repair Kit (MAN0610)

REF DESCRIPTION QUANTITY PART NO
VW 020 DIFF. BOLT KIT 1 X-020.NUT01